MHFAnallen

Regeringsuppdrag

Regeringen har gett Nationellt centrum för suicideforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet uppdrag att genomföra ett pilotförsök med utbildningsprogrammet Mental Health First Aid Training and Research, i Sverige kallat Första Hjälpen till Psykisk Hälsa (MHFA-Sverige).

Om

Första Hjälpen till Psykisk Hälsa är ett australiensiskt utbildningsprogram framtaget av Director betty Kitchener, Professor Anthony Jorm och Dr. Claire Kelly. Programmet riktar sig till allmänheten och olika personalgrupper som i sitt arbete träffar människor med psykiska problem.

Första hjälpen -kursen behandlar kristillstånd som en del i livscykeln, krisens olika faser och hur man tar sig igenom eller söker hjälp under ett kristillstånd. Självdestruktivt beteende och speciellt självmord har lyfts fram. Programmet behandlar också psykisk ohälsa, depression, ångestsyndrom, beroendesjukdomar och psykoser. Kopplat till de olika tillstånden visas hur olika krissituationer kan hanteras. I utbildningen behandlas inte neuropsykiatriska sjukdomar hos personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Modellen bygger i korthet på att lära sig att lyssna utan att värdera, ge bekräftelse och ge information, uppmuntra till att söka lämplig professionell hjälp samt att uppmuntra användandet av självhjälpsstrategier.

Syfte

Viktigt att framhålla är att Första Hjälpen till Psykisk Hälsa inte är en utbildning som lär ut hur man ställer en psykiatrisk diagnos eller hur man botar psykisk ohälsa. Målsättningen med Första Hjälpen till Psykisk Hälsa är att rädda liv genom att öka kunskapen om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord för att på så sätt förhindra spridning av de utbredda negativa attityder, rädslor och tabun som dessa ämnen vanligen väcker. Denna utbildning med dess manual bygger på den vetenskapliga evidensen.

LÄS MER OM UTBILDNINGENS UPPLÄGG